ISTANBUL

ISTANBUL DAN PRIMIRJA 3 NOĆENJA SA DORUČKOM 07.11-12.11.2019.

Istanbul grad koji leži na dva kontinenta, spoj istoka i zapada, Evrope i Azije, sa svojom raskošnom kulturnom ostavštinom, nikad ne prestaje da oduševljava. Uobličile su ga četiri snažne civilizacije: grčka, rimska, vizantijska i osmanlijska. Kroz istoriju je nosio različita imena: Bizantion, Novi Rim, Konstantinopolj, Carigrad i Istanbul. Danas je Istanbul velegrad, sa preko 13 miliona stanovnika koji stanuju i rade na dva kontinenta. Moderni Trg Taksim ili kvartovi Bejoglu i Osmanbej, će učiniti da se osećate kao u bilo kojoj svetskoj metropoli, dok ćete se šetajući Sultanahmet trgom neizbežno vratiti par stotina ili čak hiljada godina unazad. Novo i staro, Orijent i Evropa, islam i hrišćanstvo – isprepletene i neraskidivo povezane.

TERMIN HOTEL

 

LAST MINUTE REDOVNA CENA
18.09-23.09. 2019. 3* 115 129
16.10-21.10. 2019. 3* 115€ 129 €
07.11-12.11. 2019. 3* 115€ 135 €
04.12-09.12. 2019. 3* 115€ 135 €
29.12-03.01. 2020. 3* 129€ 145 €
MOGUĆNOST POLAZAKA IZ DRUGIH MESTA:

 

*Umanjenje za polazak iz Kruševca -5 € po osobi na cenu iz Kraljeva

* Umanjenje za polazak iz Niša  -10 € po osobi na cenu iz Kraljeva

*Umanjenje za polazak iz Kragujevca,Lapova -5€ po osobi na cenu iz Kraljeva (ulaz Pojate)

**Doplata za polazak iz Čačka,G.Milanovca,Raške  10 € po osobi na cenu iz Kraljeva (minimum za realizaciju transfera je 4 plativih putnika)

 

Program putovanja:

 

  1. dan.(petak) KRALJEVO– BUGARSKA

Polazak iz Kraljeva sa parkinga autobuska stanica “PASARELA” u 17.30h . Lagana noćna vožnja preko Bugarske uz usputna zadržavanja radi odmora i graničnih formalnosti…

  1. dan. (subota) ISTANBUL

Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada autobusom uz pratnju stručnog vodiča:staro jezgro Istanbula, Zlatni rog, Galata most, obilazak modernih kvartova Istanbula: Taksim i Bejolu…., Bosfor,palata Dolmabahče … Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za šoping – Kapali čaršija (bazar sa preko 4000 radnji).Noćenje.

  1. dan.(nedelja) ISTANBUL 1(fakultativno) – TURSKO VEČE (fakultativno)

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativno obilazak najvećih kulturno istorijskih znamenja Carigrada: Čemberlitaš –

stub sa obručima iz vizantijskog perioda, Hipodrom , Teodosijev obelisk, Egipatski obelisk, Stub Troglave zmije, Plava džamija – jedna od najspektakularnijih džamija na svetu, Aja Sofija – nekadašnja najveća crkva sveta. Topkapi palata– sedište osmanske imperije… Slobodno vreme za individualne aktivnosti.. Uveče fakultativno odlazak u nacionalni restoran na večeru sa programom /trbušni ples/. Noćenje.

  1. dan. (ponedeljak) ISTANBUL 2 (fakultativno) – DOLOMBAHCE PALATA (fakultativno)

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativno odlazak na krstarenje Bosforom uz razgledanje grada: Zlatni Rog – najlepši deo Istanbula, Galata most i Galata kula, Džamija Selimija. Bešiktaš – kvart grada sa stadionom istoimenog

fudbalskog kluba, Ortokoj kvart, Rumenli hisar – čuvena vizantijska tvrđava, Jedi kule (sedam kula), Devojačka kula,Jildiz palata, itd. Nakon krstarenja, odlazak u kvart grada Fener i poseta Vaseljeskoj patrijaršiji. Slobodno vreme ili fakultativni odlazak do Dolombahče palate – poslednje sedište sultana. Noćenje.

  1. dan. (utorak) ISTANBUL – BUGARSKA

Napuštanje hotel u 09h. Fakultativni odlazak u Minijaturk ili TC  FORUM  do planiranog  polaska  za Srbiju oko 14h.Nastavak puta ka Srbiji sa usputnim pauzama.Noćna vožnja preko Bugarske uz usputna zadržavanja radi odmora i graničnih formalnosti…

  1. dan. (ponedeljak) – KRALJEVO

Dolazak u Kraljevo u ranim jutarnjim casovima,izmedju 02h i 04h,a sve u zavisnosti od zadrzavanja na granicnim prelazima. Kraj programa.

 

USLOVI PLAĆANJA I OSTALE NAPOMENE:

Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Uni Credit Banke na dan uplate.

 

USLOVI PLAĆANJA:

*30 % PRILIKOM REZERVACIJE OSTATAK 10 DANA PRE PUTA

*  30% PRILIKOM REZERVACIJE,OSTATAK ČEKOVIMA GRAĐANA NA 3 MESEČNE RATE DATUMIRANI SVAKOG 15-OG U MESECU

* 30% PRILIKOM REZERVACIJE OSTATAK  PUTEM ADMINISTRATIVNE ZABRANE NA 3 MESEČNE RATE

*  ZAPOČETI NAČIN PLAĆANJA NE MOŽE SE MENJATI

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

* prevoz autobusom turističke klase (visokopodni,klima,audio/video oprema) na relacijama navedenim u programu

* smeštaj na bazi 3 noćenja sa doručkom (kontinentalni-švedski sto) u hotelu 3* ili 4* u 1/2, 1/2+1 standardnim sobama.

* obilaske prema programu (Istanbul – panorama grada)

* troškove organizacije i vođstva puta

* usluge pratioca grupe tokom putovanja

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

* ulaznice i fakultativne izlete

* individualne troškove

* putno osiguranje oko 506,00 dinara za 5 dana (može se uplatiti u agenciji)

 

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA:

Fakultativni izleti (minimum za realizaciju 30 prijavljenih putnika, moguće je realizovati izlete i uz manji broj

prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene):

* Tursko veče – 30€

* Istanbul 1 – Top Kapi, Plava Džamija, Aja Sofija, Hipodrom – 40€ (uključene ulaznice i vodič na srpskom jeziku)

* Istanbul 2 – Krstarenje Bosforom sa posetom Vaseljeskoj patrijaršiji – 20€ (uključen vodič na srpskom jeziku)

* Dolombahče palata – 30€ (uključene ulaznice)

*Minijaturk – 25 € (uključene ulaznice-otvoreni Muzej istorijskih objekata u minijaturama)

 

DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 80% OD CENE ARANŽMANA

 OPISI HOTELA:  

TAČAN  NAZIV HOTEL BIĆE POZNAT 7 DANA PRE POČETKA ARANŽMANA

NAPOMENA ZA HOTEL:

Potpisivanjem Ugovora o putovanju stranka prihvata svaki hotel odgovarajuće kategorizacije i opisa navedenog u

Programu putovanja.

 

VIZE:

* Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova,mogu putovati BEZ VIZA u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Stari (plavi) pasoši prestali su da važe 31.12.2011. godine. Građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova, vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju

 

Važno obaveštenje – Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u Tursku moraju imati rok važenja minimum 6 meseci od dana izlaska sa teritorije Turske

 

* Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno  osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili

tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno.

 

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

* U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju

se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.

* Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.Kondortravel.rs

*U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine.

* Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru

smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata

* Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena

oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima

uređaj…)

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od

troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od

slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

OPŠTE NAPOMENE:

Putnik je dužan proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme, mesto polaska i naziv hotela.Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr.gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa.

Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće. Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave.

Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma. · Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga.

Organizator putovanja može promeniti ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela,tarifama prevoznika,poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.

Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su

na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta

stajališta.

Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)

Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.

Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.

Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.

Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.

Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.

Organizator zadržava pravo da putem Last minute ponude prodaje svoje aranžmana po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime eventualne razlike u ceni.

 Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator.putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

Molimo  Vas  da  pažljivo  pročitate  Opšte uslove putovanja.